אטריות אורז בסגנון אינדונזי
x3
המוצר נוסף בהצלחה לסל הקניות

הנחות המבצעים מתעדכנות בקופה לחנות >>  

שלום אורח
|
0

תנאי שימוש

תנאים אלה מעודכנים נכון ליום3/6/2021 

 1. כללי

  1.1 ברוך הבא לאתר www.eato.co.il ("האתר"), אשר פותח ומנוהל על ידי חברת Rapido Food Art Ltd("החברה").

  1.2 תנאי השימוש להלן ("תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים בו או במידע הקיים בו ומהווים הסכם מחייב בין החברה לבין אדם זה. אנא קרא תנאי שימוש אלו בקפידה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש

  1.3 על ידי גלישה באתר, לכל מטרה, לרבות ביקור, רישום כמשתמש רשום באתר או רכישה של מוצרים, הנך מסכים במפורש לתנאי השימוש המנויים להלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא הפסק את השימוש באתר בכל צורה ואופן באופן מידי.

  1.4 תנאי שימוש אלה תקפים החל מהתאריך המצוין בראש העמוד. תנאי השימוש משתנים מעת לעת והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה. שינוי בתנאי השימוש יפורסם באתר ויכנס לתוקפו ממועד פרסומו. המשך השימוש באתר לאחר כניסת השינויים לתוקף מהווה הסכמה מפורשת לתנאי השימוש המעודכנים.

  1.5 זמינות המידע, השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה עם צדדים שלישיים. לפיכך, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן, לבטל או להסיר שירות, מוצר או תוכן מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש, והנך מסכים כי אין ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה או האתר בקשר לכך.

  1.6. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

 2. רישום לאתר וביצוע הזמנות

  2.1  ניתן להשתמש בשירותים המוצעים דרך האתר ולרכוש מוצרים כאורח או כמשתמש רשום בעל חשבון מקוון באתר (“החשבון”), לפי שיקול דעת המשתמש. ביצוע הזמנה באמצעות האתר או פתיחת החשבון מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת. החברה רשאית שלא לאשר הזמנה או פתיחת חשבון או לסגור חשבון באופן מידי אם הפרטים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה או פתיחת החשבון הנם חסרים, בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה או בקרות אירוע מהאירועים המנויים לעיל.

  2.2 במסגרת פתיחת החשבון, ככל שתבחר לעשות כן, תתבקש להזין שם משתמש וסיסמא ייחודיים, אשר ישמשו אותך במסגרת פעילותך באתר. הנך אחראי באופן בלעדי לשמירת שם המשתמש והסיסמא שלך מאובטחים ותחת סודיות ולכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלך. החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר יגרמו בשל מעשה או מחדל שלך, בשל מסירת פרטים שגויים בשוגג או בכוונת תחילה או בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות בשמירה על הסיסמא שלך. אתה עלול להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. לתשומת לבך, מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

  2.3 ככל שאתה נדרש לשחזר את שם המשתמש או הסיסמא שלך, תוכל לעשות כן על ידי פנייה לחברה (בהתאם לפרטים המפורטים להלן), בכפוף למענה על שאלות אבטחה או פעולות הזדהות נוספות שתדרוש החברה לצורך שחזור הפרטים כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  2.4 כל רכישה של מוצרים באמצעות האתר, כפופה להוראות שלהלן:

   2.4.1 החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים (קרי, אנשים מעל גיל 18). אתה מצהיר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לכל דין. אם הנך קטין, אתה רשאי להשתמש באתר או להתחייב בחוזה כאמור אך ורק באישור הורה או אפוטרופוס חוקי, וכאשר אתה עושה שימוש באתר, אתה מצהיר בפני החברה שקיבלת רשות כאמור – לאחר שהוריך או האפוטרופוס החוקי שלך קראו בעיון רב את תנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהלקוח אינו בגיר. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עליך, על הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, ואתה פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לכך.

   2.4.2 ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. החברה אינה בודקת מראש את זהות בית העסק ולא תהיה לחברה כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו בית עסק או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים על-ידי בית העסק.

   2.4.3 כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין ולא תתקבל כל טענה או דרישה שלך או מי מטעמך כלפי החברה בקשר לכך

   2.4.4 כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ (במידה וחל תשלום מע”מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת. המחירים המופיעים באתר נקבעים על ידי החברה או (לפי העניין) ספקי המוצרים, והם עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת מראש

   2.4.5 תשלום בגין שירותים או מוצרים באתר ייעשה בכרטיס אשראי בלבד. החברה אינה מקבלת מזומנים, תשלום כנגד מסירת הטובין, העברות בנקאיות או המחאות אישיות. כרטיס האשראי שבאמצעותו אתה מבקש לשלם עבור מוצר דרך האתר, הינו כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה ותעשה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, מוצהר כי השימוש בכרטיס האשראי הנ”ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי אתה תישא בלעדית באחריות המלאה ותשפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש בכרטיס האשראי כאמור. החברה מאפשרת למשתמשי האתר לשמור את פרטי כרטיסי האשראי לפי שיקול דעתם. פרטים אלו אינם נשמרים על-ידי החברה עצמה, והיא עושה שימוש לכל צרכי הסליקה והחיוב, לרבות שמירת פרטי כרטיסי האשראי כאמור, בצדדים שלישיים

   2.4.6 לאחר אישור פרטי הרכישה על-ידי חברת האשראי יישלח לך אישור רכישה לכתובת דוא”ל אותה הזנת בעת ביצוע הרכישה. מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה כאמור לעיל ו/או לא אושר תשלום בעבורה על ידי חברת האשראי לא תחייב את החברה בכל דרך שהיא.

  2.4.7 למרות שהמוצרים המוצעים דרך האתר הם מוצרי מזון, לגביהם אין חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (“החוק”) מקנה ללקוח זכות ביטול, אנו מאפשרים ללקוחותינו, מטעמי שירות לקוחות, לפנים משורת הדין ועל מנת להבטיח את שביעות רצונם, לבטל כל עסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר/ים שנקנו במסגרת אותה העסקה. במקרה של ביטול עסקה, שלא בנסיבות המפורטות בסעיף 14ה(א) לחוק, יש להשיב את המוצר/ים באריזתם המקורית ובשלמותם (ללא שנפתחו או ניזוקה אריזתם המקורית) ל”רפידו פוד ארט – eato” בכתובת: הקידמה 42, אזור התעשיה הצפוני אשדוד. מובהר בזאת, כי בכל מקרה של ביטול עסקה כאמור, החברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת בהתאם לחוק. טרם שליחת המוצרים לחברה יש לפנות בהודעת ביטול לשירות הלקוחות של החברה במייל: [email protected] ובהודעת הביטול יש לפרט את שם הלקוח, מספר תעודת הזיהוי שלו, מס’ הטלפון שהוזן בהזמנה ומספר ההזמנה.

 3. אספקה ושילוח

  3.1 אספקת ושילוח מוצרים המוזמנים באמצעות האתר מבוצעים באמצעות חברת שליחויות חיצונית, העושה מאמצים סבירים לספק את המוצרים לישובים שאינם מוגדרים כ”ישובים מרוחקים” עד שלושה ימי עסקים ממועד אישור חברת האשראי להזמנה הרלוונטית (לרשימת ה”ישובים המרוחקים” לחץ כאן ). לחילופין, בעת ביצוע ההזמנה ניתן לבחור באפשרות של איסוף עצמי של המוצרים מכתובת החברה, ולאספם בתוך שני ימי עסקים ממועד אישור חברת האשראי להזמנה הרלוונטית. הנך מבין כי מנייני הימים האמורים לעיל אינם כוללים את יום אישור ההזמנה וכי הם מתחילים להיספר מהיום הראשון לאחר יום אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי. כמו כן, המונח “יום עסקים” אינו כולל ימי שישי או שבת, ערבי חג, חגים, ימי חול המועד, ימי זיכרון, ימי שבתון או ימי בחירות

  3.2 החברה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים שהוזמנו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לעיכובים של חברות השילוח ואינה אחראית על עיכובים שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כדוגמת שביתות, תקלות במערכות מחשוב, אסונות טבע, מגיפות, מלחמות, פעולות איבה וכדומה. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.

 4. אחריות המוצר

  4.1 החברה תספק לקוקר אחריות בת 6 חודשים לכל פגם הנובע מאיכות החומרים ו/או פגם שמקורו בתהליך הייצור של המוצר (להלן ״פגם״). ככל שיתגלה בתקופת האחריות הנ"ל פגם במוצר, החברה תחליף או תתקן, לפי שיקול דעתה, את המוצר, או כל חלק במוצר בו התגלה הפגם. האחריות תינתן כנגד הצגת חשבונית / קבלה מקורית על הרכישה.

 5. חובות המשתמש השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

  5.1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושך האישי והפרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן ואינך רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים, לרבות תמונות, המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב .ומראש

  5.2. אתה מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

  5.3. אתה מתחייב שלא לקשר (link) לאתר או להשתמש בו או במידע, בתכנים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

  5.4. אתה מתחייב שלא לערוך שינויים או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או המידע או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר או לחברה או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

  5.5. אתה מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש שלך באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותך בשירותי האתר, להתחקות אחר השימוש באתר ולדווח על הפעילויות לרשויות החוק הרלוונטיות וכן לנקוט כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על זכויותיה או זכויות צדדים שלישיים.

  5.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מסכים ומתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות:

   5.6.1 שימוש באתר בצורה בלתי חוקית כלשהיא בכל צורה שיש בה בכדי להזיק, להכביד או לפגוע באתר או באתרים אחרים;

   5.6.2 לאסוף או לשמור כתובת דוא”ל של צדדים שלישיים או פרטים אחרים מהאתר, בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים לכל צורך ומכל סיבה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר או התקשרויות בלתי רצויות;

   5.6.3 להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי אחר על מנת לגשת לאתר ולהוציא מידע באופן בלתי חוקי;

  5.6.4 להשתמש באמצעים אוטומטיים לצורך איסוף מידע ותוכן;

  5.6.5. להירשם ביותר משם משתמש אחד, לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות כלשהי;

  5.6.6. לחקות אדם או ישות כלשהי או לייצג שלא כהלכה את גילך או השתייכותך לאדם או לקבוצה מסוימת;

  5.6.7. להפר חוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים;

  5.6.8. להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון של מישהו אחר ללא אישורה הכתוב והמוקדם של החברה;

  5.6.9. לנסות לגשת לשירות או אזור של האתר שאינך מורשה להיכנס אליו;

  5.6.10. לעסוק בהטרדה, איומים או התנהגות שיש בה משום הטרדה כלשהי.

 6. הגבלת אחריות

  6.1. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (“AS IS”) ועלול לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר (לרבות טעויות בהצגת תיאור מוצרים, מחירם וכו') ואחרות. אתה מצהיר כי ידוע לך כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים או בדרך העברתם, וכי השימוש באתר נעשה באחריותך המלאה והבלעדית. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך.6.2.

 7. בכל מקרה, החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמם לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

  6.2.1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו לך או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר או מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה;

  6.2.2. לכל תקלה, איחור, שיבוש בשימוש באתר או בשירות הכלולים בו או לכל הקשור במי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו, תקנה או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים או בשירותים ציבוריים או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו אותך או כל גורם אחר בכל סעד או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא לך כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה או שיבוש כאמור;

  6.2.3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים שלך או של צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת);

  6.2.4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת;

  6.2.5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מעדכון, ביטול או הסרה של תכנים מהאתר או כתוצאה מהורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה או שדרוג.

  6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

   6.3.1. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת באמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם עליך לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו וכן מפני ווירוסים או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק למידע ולמערכות. בגלישה באתר, ובמסירת פרטיך, אתה משחרר את החברה ומי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לך או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ואתה מוותר על כל טענה כנגד החברה בקשר לכך.

   6.3.2. במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים ("אתרים מקושרים"), בהם תוכל, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בקשר אליהם הינן באחריותך ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד ולא תהיה לך ואתה מוותר בזאת מראש על כל טענה או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים כנגד החברה או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות או שימוש בתכנים או במידע הניתן באתרים מקושרים אלו.

 8. קניין רוחני

  7.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות יוצרים, באתר, לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, תמונה, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

7.2. שם המתחם של האתר eato.co.il וכן כל סימני המסחר, סימני השירות וסימנים אחרים וכל ציוני המוצא או המקור המוצגים באתר הם רכושה וקניינה של החברה או של הבעלים שלהם, בהתאמה, לפי העניין. אין להשתמש בסימנים האמורים בקשר עם כל מוצר או שירות אחר באופן שעלול לגרום בלבול או הטעיה בקרב הצרכנים, או לפגוע או להפחית מערכו או לערער אמינותו של הבעלים של סימן זה או של הצדדים הקשורים אליו. כל סימני המסחר של צדדים שלישיים שמופיעים באתר, הם רכוש בעליהם, בהתאמה, ואלה עשויים להיות, או לא להיות מסונפים, קשורים או מקבלי חסות מאתנו. אינך רשאי להשתמש, להעתיק, לשנות או להציג איזה מסימני המסחר, סימני השירות, השמות או סימני לוגו שמופיעים באתר ללא רשות מפורשת בכתב מבעל סימן המסחר.

 1. מדיניות פרטיות; העברת מידע לצדדים שלישיים

  8.1. מדיניות הפרטיות של האתר מפורטת לחץ כאן, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש

 2. 8.2. החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מתאימים את פרטיך או את מידע הקשור אליך במקרים הבאים:

  8.2.1. לצורך אימות פרטי כרטיס האשראי שמסרת ופרטייך האישיים;

  8.2.2. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של החברה;

  8.2.3. אם השתמשת באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

  8.2.4. אם הפרת את תנאי שימוש אלה;

  8.2.5. אם הדבר דרוש על-פי הוראה שיפוטית או רשות מינהלית מחייבת כחוק;

  8.2.6. לצורך איתור, מניעה או טיפול אחר במקרים שמתעורר חשש לתרמית, בעיית אבטחה או נושאים טכניים;

  8.2.7. במקרים אחרים הקבועים במדיניות הפרטיות של החברה.

 3. שיפוי

  9.1. אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, וכן צדדים הקשורים אליה, מעניקי הרישיונות, הדירקטורים, נושאי המשרה, החברים, המנהלים, העובדים, השליחים והנציגים שלהם, בהתאמה, מפני וכנגד כל אובדן או הפסד, עלויות, הוצאות או נזקים מכל סוג (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט) הנובעים מכל תביעה, עילת תביעה, תובענה או דרישה של צד שלישי כלשהו, עקב, בקשר או כתוצאה מ: (א) כניסתך או שימושך באתר; (ב) הפרת תנאי שימוש אלה על ידך; (ג) כל שימוש בשם המשתמש או בסיסמה שלך על ידך או על ידי כל צד שלישי; או (ד) הפרה או פגיעה אחרת, שלך או של כל צד שלישי שמשתמש בחשבון, בשם המשתמש או בסיסמה שלך, של כל זכות קניין רוחני או זכות אחרת של כל אדם או גוף.

 4. שונות:

10.1. הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או תנאי שימוש אלו, תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.

10.2. תנאים אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מהם, ממצים את כל המוסכם בינך לבין החברה בנוגע לשימוש באתר או רכישת המוצרים דרכו.

10.3. ככל שהוראה מהוראות תנאי השימוש תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

10.4. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור.

10.5. הודעות יימסרו לחברה באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מטה. הודעה תחשב כהודעה שנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר ניתנה התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.

10.6. לפרטים נוספים בקשר לאתר ולפעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדוא"ל: [email protected].