אטריות אורז בסגנון אינדונזי
x3
המוצר נוסף בהצלחה לסל הקניות

הנחות המבצעים מתעדכנות בקופה לחנות >>  

שלום אורח
|
0

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות מעודכנת נכון ליום: 3/6/2021 

כללי

Rapido Food Art Ltd ("החברה"), בעלת המותג eato, מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותיך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו החברה אוספת מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.  

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה המפורטים לחץ כאן ("תנאי השימוש"), והיא חלה על האתר (כהגדרתו בתנאי השימוש) ועל כל המוצרים והשירותים המוצעים על ידי החברה באמצעותו 

השימוש באתר או רכישת מוצרים באמצעותו מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאים הקבועים להלן, כולם או חלקם, עליך להימנע משימוש באתר ומרכישת המוצרים לאלתר. 

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד. 

איסוף מידע 

בעת השימוש באתר או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה, אתה מסכים לכך שהחברה תאסוף, תשמור ותשתמש במידע אודותיך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה. 

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או על-ידי מי מטעמךשבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותךאו מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיותתשמ"א-1981, לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, תחומי עניין, אמצעי תשלום, מוצרים שרכשת, מידע נוסף בעת יצירת קשר, תכתובת שלך מול החברה וכיו"ב. 

על מנת שתוכל לגשת ולהשתמש באתר ולרכוש את המוצרים המוצעים באמצעותותידרש למסור, להזין, לקשר או לתת לחברה גישה למידע אישי הכולל, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, כתובת דוא"ל, טלפוןוכן מידע נוסף כמתואר בתנאי השימוש, לפי העניין (להלן: "המידע"). בנוסף, החברה אוספת ושומרת מידע המתקבל מן המשתמשים במסגרת השימוש באתר או הזמנת השירותים, מידע אשר אינו מתפרסם באופן יזום, דוגמת תכתובות פנימיות, פרטי הזמנות אותן ביצעת למטרות הקבועות במדיניות פרטיות זו בלבד. 

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע לחברה ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מסכים לכך כי ללא מסירת המידע החברה לא תוכל להציע לך את שירותיה או את מוצריה או שלא תוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות המוצעות דרך האתר. 

חלק מהמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר או ההתקשרות שלך מול החברה אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי או מצטברוהוא יכול לכלול, בין השאר, את העמודים שבהם צפית, הקישורים שנבחרו בהם, כתובת האינטרנט (IPשממנה פנית ועוד. 

מאגר המידע 

המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של החברה, המתנהל על פי דין ("מאגר המידע"), ובאחריותה. השימוש באתר או ההתקשרות שלך מול החברה מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר המידע כאמור. השימוש במידע שבמאגר המידע יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן. 

השימוש במידע

השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר, למטרות הבאות:

(1) כדי לאפשר לך להשתמש באתר או לרכוש את המוצרים המוצעים דרכו;
(2) לשיפור, להעשרת ולפיתוח האתר ולמטרות עסקיות לגיטימיות נוספות של החברה;
(3) לשינוי או לביטול שירותים ותכנים קיימים;
(4) ליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים;
(5) למתן תמיכה ולטיפול בבקשות או בתלונות ולתפעול האתר;
(6) לקיום דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן לסיוע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;
(7) למטרות אחרות הקבועות בתנאי השימוש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: מחקר
סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ורכישת המוצרים והצגת מוצרים ופרסומים מותאמים אישית באתר בפרט וברשת האינטרנט ככלל.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע (כהגדרתו לעיל) בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

(1) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והמוצרים המוצעים דרך האתר או על-ידי החברה. במסגרת כך, החברה עשויה לחלוק
מידע עם ספקי שירות שלה אשר מבצעים שירותים מטעמה. החברה אינה מתירה לספקי שירות אלו להשתמש במידע או לחלוק אותו, אלא רק
כפי הנדרש על מנת לבצע שירותים מסוימים מטעם החברה או לעמוד בדרישות החוק;
(2) ככל שהדבר דרוש על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;
(3) ככל שהחברה קיבלה התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידיך;
(4) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
(5) אם החברה תארגן את פעילותיה במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות השירותים עם פעילותו של צד שלישי –
היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את
הוראות מדיניות פרטיות זו;
(6) בכל מקרה בו תעלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בה או בתנאי השימוש או
במדיניות הפרטיות או בכל הסכם אחר שלך עם החברה או במי מטעם החברה או בצדדים שלישיים כלשהם, או אם תבצע באמצעות השירותים
או הפלטפורמה פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
(7) לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות קשורות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
(8) במקרים אחרים הקבועים בתנאי השימוש או על פי בקשתך המפורשת.

שימת הלב כי האתר או שירותי החברה מציעים תכונות מסוימות שעבורן החברה משתפת פעולה עם גופים חיצוניים או שניתן לגשת אליהן
באמצעות אותם גופים. תכונות אלה, הכוללות שימוש ברשתות חברתיות וכלים הקשורים לאיתור מקומות גיאוגרפיים, מופעלות על-ידי צדדים
שלישיים, לרבות רשתות חברתיות אשר מזוהות באופן ברור ככאלו. צדדים שלישיים אלה עשויים להשתמש בנתונים אישיים בהתאם למדיניות
הפרטיות שלהם והחברה ממליצה לבדוק את מדיניות הפרטיות שלהם.

Cookies וטכנולוגיות אחרות  

האתר עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיות אשר מקובלות ומוכרות בתעשייה, כגון בקובצי "עוגיות" (Cookies) ו"תגיות פיקסלשל פיסבוק, רשתות חברתיות וגופי פרסום", וזאת לצורך התפעול השוטף והתקין שלו, ובכלל זה לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידענתונים אלו אינם מזהים אותך אישית ומשמשים למעקב על התנועה לאתר ובאתר, לפניות פרסומיות חוזרות אליכם, לאימות פרטיכם, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות,  לביטול הצורך להקליד את פרטיכם כל פעם מחדש, וכדומה.  

החברה עשויה אף להיעזר בCookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ואמצעים שונים ברשתות חברתיות וברשת האינטרנט אשר נועדו עבור הצגת תכנים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת ועוד. 

עוגיות (Cookiesופיקסלים הן קבצים , שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר המארח את הפלטפורמה או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות והפיקסלים יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרים ישמרו על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות והפיקסלים יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. 

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies ופיקסליםאם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציות אלו. נטרול העוגיות והפיקסלים עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.  

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים או הפלטפורמה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

בשימוש באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה או דרישה או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות, שיבושים או במקרה של שימוש שלא כדין בפלטפורמה, בשירותים או במידע, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת החברה והיא נקטה באמצעים סבירים למנוע את האירועים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי כל הפרטים שמסר לחברה במידת הצורך הם נכונים ומדויקים. 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיותתשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. 

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיותהתשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, שכן מדיניות זו היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו מוצרים ושירותים חדשים. לפיכך, החברה ממליצה לחזור ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. 

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות, או בכל בקשה שלך לעיין במידע אודותיך, לתקן או למחוק אותו (ככל ומצאת שהוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן),  ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: [email protected].